HOU HET VEILIG EN HOU JE AAN VOLGENDE REGELTJES…

HOU HET VEILIG EN HOU JE AAN VOLGENDE REGELTJES… 293 348 Carnaval Halle

HOU HET VEILIG EN HOU JE AAN VOLGENDE REGELTJES...

Een evenement als Carnaval Halle waar veel volk samen komt vraagt natuurlijk om wat regeltjes. Regels zoals geen mini- chars en geen uniformen lijkende op hulp- en veiligheidsdiensten zijn regels die iedereen ondertussen kent.  Ook sterkte drank en glas flessen zijn zaken die we niet meenemen naar Carnaval.

Hieronder kan je ook de politieverordering er eens op nalezen waarin alle andere regels nog eens op een rij staan.

Artikel 1
Deze politieverordening geldt naar aanleiding van carnaval 2019 tot en met 2025.

Artikel 2
Op de dinsdag na carnaval zijn de houders van een drankslijterij verplicht hun inrichting te sluiten
en te ontruimen om 6 uur.

Artikel 3
De houders van een drankslijterij mogen hun instelling op die dinsdag niet heropenen voor 10
uur.

Artikel 4
Op de dinsdag na carnaval worden er na 7.30 uur geen carnavalsvierders meer toegelaten op de
straten, pleinen en openbare wegen.

Artikel 5
Het is verboden vanaf vrijdag voorafgaand aan carnaval tot en met dinsdag na carnaval over te
gaan tot de verkoop, het gebruik en het bezit van spuitbussen, spuitsubstanties en andere
voorwerpen of stoffen die schade of hinder kunnen veroorzaken.
Enkel afbreekbare confetti wordt toegelaten op het openbaar domein. Elke andere van confetti is
geheel verboden.

In het kader van scholenstoeten is elke vorm van confetti, confettikanonnen, spuitsubstanties en
aanverwanten verboden.

Artikel 6
Het is verboden vanaf vrijdag voorafgaand aan carnaval tot en met dinsdag na carnaval over te
gaan tot de verkoop, het gebruik en het bezit van vuurwerk, voetzoekers en andere voorwerpen
of stoffen die schade of hinder kunnen veroorzaken.
Mits toelating verleend wordt door de burgemeester, kan een uitzondering gegeven worden aan
de organisator voor (professioneel) vuurwerk.

Artikel 7
Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van carnaval is het verboden sterke dranken te
verkopen of te schenken op het openbaar domein en terrassen. De verkoop vanuit (uitstal)ramen
is eveneens verboden.

Artikel 8
Stad Halle – Oudstrijdersplein 18 – 1500 Halle – T 02 365 99 00 – info@halle.be – www.halle.be
Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van carnaval is het bezitten, het weggeven alsook het
gebruiken van sterke dranken verboden op het openbaar domein en terrassen, met uitzondering
van de deelnemers aan de carnavalsstoet tijdens de duur van en in de stoet.

Artikel 9
Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van carnaval is het verboden om sterke dranken uit te
stallen, aan te bieden en / of te verkopen in de nachtwinkels op het grondgebied van Halle. Er
mag geen sterke drank aanwezig zijn in de voor publiek toegankelijke verkoopruimte noch in het
uitstalraam van de nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Halle.

Artikel 10
Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van carnaval is het verboden om zich met gevaarlijke
voorwerpen op het openbaar domein binnen de noodplanningszone te begeven. Onder
gevaarlijke voorwerpen wordt verstaan: glazen flessen, drinkglazen en elk voorwerp dat als
wapen, steek-of slagvoorwerp gebruikt kan worden.

Artikel 11
De lokale en de federale politie zullen toezicht houden op deze politieverordening en kunnen
overgaan tot inbeslagname van de verboden zaken en dranken.

Artikel 12
Het is verboden zich te hullen in waarheidsgetrouwe uniformen van hulpdiensten, zoals o.m.
brandweer- en EHBO-kledij.

Artikel 13
Het gebruik / bezit van minipraalwagentjes, rolwagens, wandelwagens of andere gelijkaardige
voorwerpen is verboden in de feestzone. Uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik ervan
door de deelnemers tijdens en slechts voor de duur van de deelname aan de officiële
carnavalstoet.

Artikel 14
In het kader van de openbare hygiëne en gezondheid wordt aan de houders van drankslijterijen
gelegen in de feestzone zoals omschreven in het BNIP Carnaval de plicht opgelegd om te voorzien
in sanitaire installaties. Het is bovendien verplicht om de sanitaire voorzieningen waarvoor men
verantwoordelijk is rein en net te houden en indien nodig tijdig te (laten) ledigen. De plaatsing
van mobiele toiletten dient tijdig aangevraagd te worden via de evenementenprocedure. Het is
geenszins toegestaan sanitaire installaties te plaatsen zonder voorafgaande toelating van de stad.

Artikel 15
Carnavalstoeten, georganiseerd door de school, zijn slechts toegelaten op woensdag, donderdag
en vrijdag voorafgaand aan carnaval alsook op maandag en dinsdag na carnaval. In geen geval zijn
er scholenstoeten toegelaten op zaterdag en zondag van carnaval. De organisatie van een
scholenstoet dient aangevraagd te worden via de evenementenprocedure.
Stad Halle – Oudstrijdersplein 18 – 1500 Halle – T 02 365 99 00 – info@halle.be – www.halle.be

Artikel 16
Het dopen van praalwagens is toegelaten op woensdag, donderdag en vrijdag voorafgaand aan
carnaval. Het is verboden deze dopen te organiseren binnen de feestzone zoals omschreven in
het BNIP Carnaval. Het dopen van een praalwagen dient aangevraagd te worden via de
evenementenprocedure.

Artikel 17
Met uitzondering van de evenementen opgenomen in het BNIP Carnaval is het niet toegelaten om
op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag publieke evenementen in openlucht te organiseren
binnen de feestzone zoals omschreven in het BNIP Carnaval.

Artikel 18
Overtreding van de bepalingen van deze politieverordening kunnen gesanctioneerd worden met
een administratieve geldboete van maximaal 350 euro.

Artikel 19
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de Provincie, aan de
griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg, aan de griffie van de politierechtbank en aan de
sanctionerende ambtenaar.

Als we ons samen aan deze regels houden maken we er samen een veilig feest van voor iedereen !